Mayerthorpe Family Dayhomes

Lisa Fundak Box 357 Mayerthorpe AB T0E 1N0  441-48th Street. 780.786.2654(w) 780.785.2588(h) 780.786.2603(f) Email: lisa.gylander@hotmail.com

Mayerthorpe Family Day Homes

Lisa Fundak Box 357 Mayerthorpe AB  T0E 1N0  W. 780-785-8788 H. 780-786-2654 F. 780-786-2603 Email lisa_gylander@hotmail.com